Blue Flower

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:n säännöt

 

Nimi ja kotipaikka

1 §.
Yhdistyksen nimi on Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry, ja sen kotipaikka on Porin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä keskusjärjestö.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §.
Keskusjärjestön tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana
 • toimia Porin kaupungin alueella olevien kiinteistönomistajain rekisteröityjen yhdistysten keskus- ja yhteistyöelimenä,
 • valvoa sanottujen yhdistysten sekä omakotitalon ja pienkiinteistön omistajain oikeudellisia, taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia etuja,
 • edistää pientalovaltaista asumismuotoa ja parantaa asumisviihtyisyyttä,
 • edistää ympäristö- ja kulttuuriarvojen suojelua.
3 §.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi keskusjärjestö
 • seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla,
 • pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin,
 • pyrkii vaikuttamaan toimialaansa kuuluvien asioiden valmisteluun,
 • järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia,
 • tukee jäsenyhdistyksiään neuvoin ja ohjein,
 • järjestää jäsenkunnalleen kiinteistöjen hoitoon ja rakentamiseen liittyviä palveluja ja neuvontaa,
 • edustaa jäsenkuntaansa,
 • järjestää harrastus- ja virkistystoimintaa.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §.
Keskusjärjestön jäseneksi voidaan hyväksyä omakoti- tai muun pienkiinteistön omistajia edustavia rekisteröityjä yhdistyksiä, joita näissä säännöissä kutsutaan jäsenyhdistyksiksi. Jäsenyhdistyksistä ja näiden jäsenistä käytetään yhteisnimitystä jäsenkunta. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti keskusjärjestön hallitukselta.

5 §.
Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota keskusjärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta edustajiston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alussa, ja jäsenyhdistyksen on maksettava jäsenmaksunsa koko siltä kalenterivuodelta, jolloin eroilmoitus on jätetty. Jäsenyhdistyksen erottamisesta päättää keskusjärjestön edustajiston kokous.

Jäsenyhdistys voidaan katsoa eronneeksi, jos yhdistys on jättänyt jäsenmaksun maksamatta vuoden ajalta.

Keskusjärjestön toimielimet

6 §.
Keskusjärjestön toimielimet ovat keskusjärjestön edustajisto ja hallitus.

Ylintä päätösvaltaa käyttää keskusjärjestön edustajisto. Toimeenpaneva elin on hallitus. Keskusjärjestön edustajisto ja hallitus voivat asettaa asioiden valmistelua varten alaisuuteensa valiokuntia ja toimikuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan toimielimiä.

Keskusjärjestön edustajisto

7 §.
Jäsenyhdistys on oikeutettu nimeämään edustajiston kokouksiin yhden edustajan kutakin alkavaa 100 jäsentään kohti, kuitenkin vähintään kaksi edustajaa, ja heille varaedustajat. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Edustajain määrä määräytyy viimeisimmän jäsenmaksutilityksen mukaan. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi.

Edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin maalis- huhtikuussa (kevätkokous) ja marras- joulukuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kirjallinen kutsu on toimitettava jäsenyhdistyksille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Edustajiston ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään viidennes (1/5) jäsenyhdistyksistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa.

8 §.
Kevätkokouksessa
 • käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus,
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenyhdistysten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.
Syyskokouksessa
 • päätetään jäsenmaksusta sekä hallituksen, tilintarkastajien ja toimihenkilöiden palkkioista,
 • valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan keskusjärjestön puheenjohtajaksi,
 • valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kuusi (6) varsinaista jäsentä kahdeksi seuraavaksi toimikaudeksi,
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten,
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenyhdistysten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Keskusjärjestön hallitus

9 §.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintakaudeksi valitut kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla jäsenyhdistysten jäseniä. Hallitusta valittaessa jäsenyhdistysten tasapuolinen edustus tulee toteuttaa vuorotteluperiaatteella. Hallituksen jäsenistä kuusi (6) on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt, jotka voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

10 §.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille henkilökohtaisesti vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Toiminnan rahoittaminen

11 §.
Keskusjärjestö kerää jäsenyhdistyksiltään näiden jäsenmäärään perustuvaa vuosittaista jäsenmaksua.

Jäsenkuntaan kohdistetusta toiminnasta ja tuotetuista palveluista voidaan periä kustannukset kattavaa korvausta.

Velan ottamisesta päättää edustajisto. Hallituksella on oikeus ottaa velkaa keskusjärjestön nimiin, jos edustajisto on kussakin tapauksessa erikseen antanut siihen valtuuden.

Keskusjärjestö voi toimintansa tukemiseksi myös
 • harjoittaa alan julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • perustaa rahastoja,
 • panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia,
 • hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita.

Keskusjärjestön nimen kirjoittaminen

12 §.
Keskusjärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka hallituksen siihen valtuuttama jäsen, joku heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

Toiminta- ja tilikausi

13 §.
Keskusjärjestön toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja keskusjärjestön purkaminen

14 §.
Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan edustajiston kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätökseen, jolla keskusjärjestö puretaan, vaaditaan edustajiston kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

15 §.
Keskusjärjestön purkautuessa sen jäljelle jäänyt omaisuus jaetaan jäsenyhdistysten kesken niiden jäsenmäärän mukaan. Jos jäsenyhdistykset ovat lopettaneet toimintansa, luovutetaan omaisuus keskusjärjestön tarkoitusperiä edistävään toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yleisiä säännöksiä

16 §.
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä paitsi 14 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei edustajiston kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista kokousedustajista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä arpa, muutoin puheenjohtajan ääni.

(Säännöt on hyväksytty ylimääräisessä kokouksessa joulukuussa 2005 ja yhdistysrekisteri on vahvistanut ne)